Těžební činnostNaším cílem při provádění těžby dříví na Panství Bechyně je zajištění kvalitního vývoje lesních porostů, aby bylo rovnoměrné zastoupení věkových tříd lesních porostů.


Těžba výchovná

Cílem provádění těžby dříví je zvyšování stability, odolnosti, kvality a druhové rozmanitosti lesa v mladším věku.

Těžba obnovní

Pomáhá včasnému zahájení přirozených procesů obnovy lesa novými odolnějšími, kvalitnějšími a druhově pestřejšími následnými lesními porosty u porostů starších.


Dalším důležitým cílem provádění těžby v lesích je odstranění stromů nemocných, poškozených a napadených různými škůdci a chorobami proto, aby bylo zabráněno šíření těchto škůdců a chorob na další zdravé stromy. Jakákoliv těžba v lesích je realizována vždy v souladu s platnými legislativními předpisy a v souladu se strategií trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Těžební činnost v lesích Panství Bechyně je prováděna dodavatelsky a to z části harvestorovými technologiemi a z části klasicky. Velká část dřevní hmoty (20 – 25%)  je přibližována pomocí koní. Roční těžba se pohybuje okolo 36 000 m3.